Ak chcete získať informácie o zhromaždených osobných údajoch, účeloch ich zhromažďovania a stranách, s ktorými sa údaje zdieľajú, obráťte sa na správcu.


Správca údajov

Global Euro Service LLC
16192 Coastal Highway
Lewes, Delaware, 19958

E-mailová adresa držiteľa: bodypharmex@gmail.com


Typy zozbieraných údajov

Medzi osobné údaje, ktoré táto stránka zhromažďuje samostatne alebo prostredníctvom tretích strán, patria: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, provincia, e-mail, poštové smerovacie číslo, mesto, súbory cookie a údaje o používaní.

Úplné informácie o každom type zhromažďovaných údajov sú uvedené v osobitných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo prostredníctvom osobitných informačných textov zobrazených pred zhromažďovaním údajov.
Osobné údaje môže používateľ poskytnúť dobrovoľne alebo v prípade údajov používateľa sa môžu automaticky zhromažďovať počas používania tejto webovej stránky.
Ak nie je uvedené inak, všetky údaje požadované touto stránkou sú povinné. Ak ich používateľ odmietne oznámiť, môže sa stať, že táto stránka nebude môcť poskytovať služby. Ak táto stránka označuje určité údaje ako nepovinné, používatelia môžu takéto údaje neoznamovať bez toho, aby to malo akýkoľvek vplyv na dostupnosť služby alebo jej fungovanie.
Používateľom, ktorí majú pochybnosti o tom, ktoré údaje sú povinné, sa odporúča, aby kontaktovali správcu.
Prípadné používanie súborov cookie – alebo iných sledovacích nástrojov – touto stránkou alebo vlastníkmi služieb tretích strán, ktoré táto stránka využíva, ak nie je uvedené inak, má za cieľ poskytnúť službu požadovanú používateľom, okrem ďalších účelov opísaných v tomto dokumente a v zásadách používania súborov cookie, ak sú k dispozícii.

Používateľ preberá zodpovednosť za osobné údaje tretích strán získané, zverejnené alebo zdieľané prostredníctvom tejto stránky a zaručuje sa, že má právo ich oznamovať alebo šíriť, čím zbavuje vlastníka akejkoľvek zodpovednosti voči tretím stranám.


Spôsob a miesto spracovania údajov

Spôsoby liečby

Prevádzkovateľ prijíma primerané bezpečnostné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu osobných údajov.
Spracovanie sa vykonáva pomocou počítačových a/alebo telematických nástrojov, pričom organizačné metódy a logika sú prísne spojené s uvedenými účelmi. Okrem správcu údajov môžu mať v niektorých prípadoch prístup k údajom aj iné subjekty zapojené do organizácie tejto stránky (administratívne, obchodné, marketingové, právne, správcovia systému) alebo externé subjekty (napríklad externí poskytovatelia technických služieb, poštoví kuriéri, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry), ktoré správca údajov v prípade potreby vymenoval za spracovateľov údajov. Aktualizovaný zoznam spracovateľov údajov si môžete vždy vyžiadať od správcu údajov.

Právny základ spracovania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje týkajúce sa používateľa, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

Vždy je však možné požiadať prevádzkovateľa, aby objasnil konkrétny právny základ každej spracovateľskej operácie, a najmä aby uviedol, či je spracúvanie založené na zákone, vyžadované zmluvou alebo nevyhnutné na uzavretie zmluvy.

Miesto

Údaje sa spracúvajú v priestoroch správcu údajov a na akomkoľvek inom mieste, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania. Ďalšie informácie vám poskytne majiteľ.
Osobné údaje používateľa môžu byť prenesené do inej krajiny, ako je krajina, v ktorej sa používateľ nachádza. Ďalšie informácie o tom, kde sa spracúvanie vykonáva, môže používateľ získať v časti o podrobnostiach o spracúvaní osobných údajov.

Používateľ má právo získať informácie o právnom základe prenosu údajov mimo Európskej únie alebo medzinárodnej organizácii podľa medzinárodného práva verejného alebo pozostávajúcej z dvoch alebo viacerých krajín, ako je napríklad OSN, ako aj o bezpečnostných opatreniach prijatých prevádzkovateľom údajov na ochranu údajov.

Ak dôjde k niektorému z práve opísaných prenosov, používateľ môže odkázať na príslušné časti tohto dokumentu alebo požiadať správcu o informácie tak, že ho kontaktuje na kontaktných údajoch uvedených na začiatku.

Obdobie ochrany

Údaje sa spracúvajú a uchovávajú počas obdobia, ktoré si vyžadujú účely, na ktoré boli zhromaždené. Preto:

Ak je spracúvanie založené na súhlase používateľa, správca môže uchovávať osobné údaje dlhšie, kým sa takýto súhlas neodvolá. Okrem toho môže byť Prevádzkovateľ povinný uchovávať osobné údaje dlhšie obdobie v súlade so zákonnou povinnosťou alebo na základe príkazu orgánu.

Na konci obdobia uchovávania sa osobné údaje vymažú. Po uplynutí tejto lehoty preto už nie je možné uplatniť právo na prístup, zrušenie, opravu a právo na prenosnosť údajov.

Právne odkazy

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú vypracované na základe viacerých právnych predpisov vrátane článkov 13 a 14 nariadenia (EÚ) 2016/679.

Ak nie je uvedené inak, tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na túto stránku.


Účely spracovania údajov

Údaje o používateľovi sa zhromažďujú s cieľom umožniť vlastníkovi poskytovať svoje služby, ako aj na tieto účely: kontaktovanie používateľa, komentovanie obsahu, správa kontaktov a zasielanie správ, správa platieb, remarketing a behaviorálne cielenie, štatistiky a reklama.

Ďalšie podrobné informácie o účeloch spracovania a osobných údajoch, ktoré sú konkrétne relevantné pre každý účel, môže používateľ získať v príslušných častiach tohto dokumentu.


Ďalšie informácie o osobných údajoch

Osobné údaje používateľa môže správca údajov použiť v súdnom konaní alebo v prípravných fázach takéhoto konania s cieľom brániť sa proti zneužitiu pri používaní tejto stránky alebo súvisiacich služieb používateľom.
Používateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že správca údajov môže byť povinný zverejniť údaje na základe príkazu orgánov verejnej moci.

Na žiadosť používateľa môže táto stránka poskytnúť používateľovi okrem informácií uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov aj ďalšie informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo zhromažďovania a spracovania osobných údajov.

Na účely prevádzky a údržby môže táto stránka a všetky služby tretích strán, ktoré využíva, zhromažďovať systémové protokoly, t. j. súbory, ktoré zaznamenávajú interakcie a ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, napríklad IP adresu používateľa.

Ďalšie informácie v súvislosti so spracovaním osobných údajov si môžete kedykoľvek vyžiadať od správcu údajov prostredníctvom kontaktných údajov.

Zhromaždené osobné údaje sa používajú na poskytovanie služieb používateľovi alebo na predaj produktov vrátane platby a prípadného doručenia. Osobné údaje zhromaždené na dokončenie platby môžu byť údaje týkajúce sa kreditnej karty, bežného účtu použitého na prevod alebo iných poskytnutých platobných nástrojov. Platobné údaje, ktoré táto stránka zhromažďuje, závisia od použitého platobného systému.

Táto stránka nepodporuje žiadosti o nesledovanie.
Ak chcete zistiť, či ich podporujú služby tretích strán, používateľ sa môže oboznámiť s ich príslušnými zásadami ochrany osobných údajov.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré priamo alebo nepriamo, a to aj v spojení s inými informáciami vrátane osobného identifikačného čísla, umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.

Ide o informácie, ktoré sa zhromažďujú automaticky prostredníctvom tejto stránky (vrátane aplikácií tretích strán integrovaných do tejto stránky), vrátane: IP adries alebo názvov domén počítačov používaných používateľom, ktorý sa pripája na túto stránku, adries s označením URI (Uniform Resource Identifier), času požiadavky, metódy použitej na odovzdanie požiadavky serveru, veľkosti súboru získaného ako odpoveď, číselného kódu označujúceho stav odpovede servera (úspešná, chybová atď.), krajiny pôvodu, charakteristík prehliadača a operačného systému používaného návštevníkom, rôznych časových konotácií návštevy (napr. čas strávený na každej stránke) a podrobností o trase, ktorú používateľ sledoval.) krajinu pôvodu, charakteristiky prehliadača a operačného systému, ktoré návštevník používa, rôzne časové súvislosti návštevy (napr. čas strávený na každej stránke) a podrobnosti o trase, ktorú používateľ v rámci aplikácie absolvoval, najmä s ohľadom na poradie prezeraných stránok, parametre týkajúce sa operačného systému a IT prostredia používateľa.

Fyzická osoba, ktorá používa túto stránku a ktorá je subjektom údajov, ak nie je uvedené inak.

Fyzická osoba, na ktorú sa osobné údaje vzťahujú.

Fyzická osoba, právnická osoba, verejná správa a akýkoľvek iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, služba alebo iný subjekt, ktorý samostatne alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a prijaté nástroje vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania tejto stránky. Správcom údajov, ak nie je uvedené inak, je vlastník tejto stránky.

Hardvérový alebo softvérový nástroj, pomocou ktorého sa zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje používateľov.

Služba poskytovaná touto stránkou, ako je definovaná v príslušných podmienkach (ak existujú) na tejto stránke/aplikácii.

Ak nie je uvedené inak, akýkoľvek odkaz na Európsku úniu v tomto dokumente sa považuje za odkaz na všetky súčasné členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Malá časť údajov uložených v zariadení používateľa.


Práva používateľa

Používatelia môžu uplatniť určité práva týkajúce sa údajov spracúvaných správcom údajov.

Používateľ má právo najmä na:

Podrobnosti o práve namietať

Ak sa osobné údaje spracúvajú vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo pri plnení oprávneného záujmu prevádzkovateľa, používatelia majú právo namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie.

Používatelia sú informovaní, že ak sa ich údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžu proti spracovaniu namietať bez uvedenia dôvodu. Ak chcete zistiť, či správca spracúva údaje na účely priameho marketingu, používatelia sa môžu obrátiť na príslušné časti tohto dokumentu.

Ako uplatňovať práva

Na uplatnenie práv používateľa môžu používatelia zaslať žiadosť na kontaktné údaje správcu uvedené v tomto dokumente. Žiadosti sa podávajú bezplatne a držiteľ ich vybavuje čo najrýchlejšie, v každom prípade do jedného mesiaca.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Správca údajov si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov, a to tak, že o tom bude informovať používateľov na tejto stránke a podľa možnosti aj na tejto stránke, ako aj, ak je to technicky a právne možné, zaslaním oznámenia používateľom prostredníctvom jedného z kontaktných údajov správcu údajov. Preto si túto stránku pravidelne prezerajte a dbajte na dátum poslednej úpravy uvedený v jej dolnej časti.

Ak sa zmeny týkajú spracúvania, ktorého právnym základom je súhlas, správca v prípade potreby opätovne získa súhlas používateľa.