Tieto predajné podmienky, pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak, upravujú kúpne zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim týkajúce sa výrobkov predávaných spoločnosťou I-DO SRL, Via Fondo Ausa 68, 47891 – Dogana (RSM).


INDEX
1- Informácie o webovej lokalite Obsah a autorské práva
2 – Používateľské konto
3 – Ceny
4 – Obmedzenia zodpovednosti
5 – Právo na odstúpenie od zmluvy
6 – Poškodené výrobky
7- Povinnosti kupujúceho
8- Doklad o kúpe
9- Ako zbierať produkty


1) Obsah informácií na webovej stránke a autorské práva

Používateľ sa zaväzuje, že nebude obsah webovej stránky reprodukovať, distribuovať, predávať, uvádzať na trh, ďalej predávať alebo využívať na komerčné účely.
Súhlasíte s tým, že nebudete zasahovať do služieb webovej lokality, bezpečnostných systémov webovej lokality alebo obsahu webovej lokality, ani ich narúšať. Pred zadaním objednávky si skontrolujte špecifikácie a kompatibilitu jednotlivých produktov a v prípade pochybností nás kontaktujte.
Správcovia spoločnosti I-DO SRL neustále pracujú na udržiavaní presnosti informácií zobrazených na webovej stránke. Stránka však nezaručuje, že popisy produktov alebo iný obsah tejto stránky sú presné, úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bezchybné.
Upozorňujeme, že fotografie slúžia len na informačné účely a môžu zobrazovať niektoré príslušenstvo výrobku, ktoré nemusí byť súčasťou štandardného predajného balenia.


2) Používateľské konto

Používanie stránky alebo niektorých jej častí si vyžaduje vytvorenie používateľského účtu.
Ak používate túto stránku, ste zodpovední za zachovanie dôvernosti svojho účtu a hesla; súhlasíte s tým, že prevezmete zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa uskutočnia pod vaším účtom alebo heslom. Ak máte podozrenie, že došlo k narušeniu bezpečnosti vášho účtu, čo najskôr o tom informujte správcu stránky.
Spoločnosť I-DO SRL nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku neoprávneného používania vášho používateľského konta.


3) Ceny

Všetky uverejnené ceny výrobkov sú v eurách a nezahŕňajú žiadne dane, clá a poplatky platné v krajine určenia výrobkov, ktoré znáša zákazník.
Spoločnosť I-DO SRL si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia, pričom sa rozumie, že cena účtovaná používateľovi bude cena uvedená na stránke v čase odoslania objednávky a že akékoľvek zmeny (smerom nahor alebo nadol) po odoslaní objednávky sa nebudú brať do úvahy, s výnimkou zvýšení vyplývajúcich zo zákona v súvislosti s daňami, clami a poplatkami.
Spoločnosť I-DO SRL vyhlasuje, že maloobchodný predaj výrobkov sa uskutočňuje v San Maríne v jej priestoroch, kde si ich vyzdvihuje zákazník alebo jeho zástupca, a preto je predajná cena tohto výrobku vrátane dane z monofázy a akýchkoľvek iných daňových poplatkov.


4) Obmedzenia zodpovednosti

Webová lokalita a spoločnosť prevádzkujúca túto webovú lokalitu v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné, mimoriadne, následné alebo sankčné škody spôsobené používaním tejto webovej lokality alebo akejkoľvek inej webovej lokality, na ktorú vedie hypertextový odkaz, vrátane, ale bez obmedzenia, nákladov na výmenu, prerušenia činnosti, straty údajov alebo škôd vyplývajúcich z používania alebo spoliehania sa na informácie tu obsiahnuté.
Akékoľvek informácie alebo správy uvedené na tejto stránke, najmä informácie alebo správy týkajúce sa zdravotného stavu, lekárskej a/alebo preventívnej liečby, liekov, patologických stavov alebo porúch, sú uvedené výlučne ako orientačné a všeobecné informácie a ich jediným cieľom je viesť používateľa k správnemu a informovanému rozhodnutiu.
Výrobky sa pravidelne dovážajú do Sanmarínskej republiky v plnom súlade s platnými zákonmi a prípadne so smernicou EHS 93/42 o zdravotníckych pomôckach.
Predávané výrobky sú určené pre celosvetové publikum. Používaným jazykom je taliančina ako úradný jazyk Sanmarínskej republiky. Predávajúci nezodpovedá za dovoz tovaru v súlade s vnútroštátnymi predpismi jednotlivých krajín bydliska konečného zákazníka alebo používateľa výrobku.

Informácie na tejto stránke sú vernou reprodukciou toho, čo oznámili dodávatelia/distribútori výrobku, a v žiadnom prípade by nemali nahrádzať priamy vzťah medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom; spoločnosť I-DO SRL uvádza na svojich technických listoch oficiálne údaje dostupné na stránkach výrobcov, a preto nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich obsah alebo presnosť.
Za používanie výrobkov a ich prevzatie je preto zodpovedný výlučne zákazník.

Spoločnosť I-DO SRL nenesie zodpovednosť za prípadné nezrovnalosti vo vlastnostiach uvedených na etiketách jednotlivých výrobkov, a to ani v prípade, že sa týkajú nesprávneho prekladu z materinského jazyka krajiny výroby tovaru.
V prípade technologických výrobkov sa na batériu, ktorá ich napája, nevzťahuje zákonom požadovaná záruka, pretože sa používaním veľmi opotrebováva.
Táto stránka neposkytuje lekárske rady a v žiadnom prípade nenahrádza rady ošetrujúceho lekára.

Ak máte zdravotné ťažkosti, mali by ste sa pred nákupom a/alebo používaním a/alebo užívaním výrobkov zakúpených na tejto stránke poradiť so svojím lekárom. Z tohto dôvodu je povinnosťou zákazníka dôkladne skontrolovať etiketu zakúpených výrobkov (ak je uvedená výrobcom) na možnú prítomnosť alergénov a overiť ich zlučiteľnosť so svojím zdravotným stavom.


5) Právo na odstúpenie od zmluvy

Súčasné právne predpisy poskytujú spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy alebo zmluvného návrhu a zaručujú im právo na vrátenie zakúpeného výrobku a na náhradu vzniknutých nákladov. Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zapečatený tovar, ktorý nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov alebo z dôvodov ochrany zdravia a ktorý bol otvorený po doručení.
Zákazník zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, t. j:
-pri absencii originálneho obalu
-pri absencii komponentov produktu (príslušenstvo, káble, návody na použitie atď.)
-v prípade dlhodobého používania nezlučiteľného s vyššie uvedenou manipuláciou

5.1 Spôsoby vrátenia peňazí

Zákazník má na odstúpenie od zmluvy lehotu 15 (pätnásť) dní odo dňa prevzatia tovaru. Pre vrátenie peňazí nás musí zákazník kontaktovať e-mailom na assistenza@bodypharm.eu s predmetom “Žiadosť o vrátenie peňazí” a v tele e-mailu uviesť osobné údaje zadané pri nákupe a IBAN, na ktorý má byť vrátenie peňazí poukázané.
Následne kupujúci zašle zakúpený výrobok späť na vlastné náklady.

Náklady na dopravu znáša kupujúci. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby boli výrobky nové a pokiaľ možno v pôvodnom obale.
Všetky výrobky, ktoré nespĺňajú naše podmienky vrátenia, nebudú vrátené.
Vrátenie peňazí sa uskutočňuje len bankovým prevodom alebo platobnou metódou použitou v čase nákupu, a to do 5 dní od prijatia sumy.


6) Poškodené alebo nefunkčné výrobky

V prípade prijatia poškodeného tovaru musí zákazník oznámiť problém najneskôr do 15 dní zaslaním e-mailu na adresu assistenza@bodypharm.eu, pričom v predmete e-mailu uvedie “poškodený tovar”.
Ak dostanete poškodený tovar, mali by ste si ponechať pôvodnú škatuľu a obal a dbať na to, aby ste poškodený tovar riadne odfotografovali.
Ak kuriér dostane poškodenú zásielku, zákazník musí podpísať výhradu alebo odmietnuť zásielku a oznámiť problém na assistenza@bodypharm.eu.

Ak sa potvrdí, že výrobok bol počas prepravy poškodený, náklady na vrátenie výrobku do obchodu znáša obchod.


7) Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa pristúpením k podmienkam predaja zaväzuje
– zaplatiť prostredníctvom jednej z platobných služieb uvedených prevádzkovateľom;
– byť v súlade s podmienkami kuriéra k dispozícii na prevzatie objednaných výrobkov určeným spôsobom;
– neposkytovať nepravdivé recenzie a nepravdivé skúsenosti s používaním produktov, či už na stránkach prevádzkovateľa alebo na stránkach tretích strán, ktoré spoločnosť priamo neprevádzkuje.

Predovšetkým pripomíname, že v prípade neprevzatia tovaru zaslaného na dobierku spoločnosť I-DO SRL oprávnená uplatniť si voči zákazníkovi, ktorý si nesplnil svoje povinnosti, nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným odoslaním zásielky.


8) Doklad o kúpe

Podľa platných právnych predpisov sa na zásielkový predaj nevzťahuje povinnosť vystaviť faktúru alebo pokladničný doklad.
Vo všetkých prípadoch, v ktorých sa vyžaduje doklad o kúpe (napr. pri záručných výmenách), sa uchováva poukaz kuriéra.


9) Spôsoby stiahnutia výrobku z trhu

Vykonaním objednávky zákazník poveruje našich zmluvných kuriérov, aby v jeho mene a na jeho účet vyzdvihli výrobok z našich skladov a v prípade dobierky odovzdali peniaze kuriérovi.
Zákazník vyhlasuje, že výslovne poveril spoločnosť L.P. alebo ním vybraného kuriéra, aby sa v jeho mene postaral o prepravu a v jeho mene prevzal v sídle spoločnosti v San Maríne ním objednané a zakúpené výrobky.
Poplatky za dopravu sa uplatňujú podľa hodnoty tovaru v nákupnom košíku v čase potvrdenia, potom sú uvedené pred platbou.