Niniejsze warunki sprzedaży, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie między stronami, regulują umowy kupna między sprzedającym a kupującym dotyczące produktów sprzedawanych przez firmę I-DO SRL, Via Fondo Ausa 68, 47891 – Dogana (RSM).


INDEKS
1- Informacje o witrynie Treść i prawa autorskie
2- Konto użytkownika
3- Ceny
4- Ograniczenia odpowiedzialności
5- Prawo do odstąpienia od umowy
6- Uszkodzone produkty
7- Obowiązki kupującego
8- Dowód zakupu
9- Jak zbierać produkty


1) Treść informacji na stronie internetowej i prawa autorskie

Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, nie rozpowszechniać, nie sprzedawać, nie wprowadzać do obrotu, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać w celach komercyjnych zawartości strony internetowej.
Użytkownik zgadza się nie ingerować ani nie zakłócać działania usług witryny, systemów bezpieczeństwa witryny ani treści witryny. Przed złożeniem zamówienia należy sprawdzić specyfikacje i kompatybilność poszczególnych produktów, a w razie wątpliwości skontaktować się z nami.
Administratorzy I-DO SRL stale pracują nad utrzymaniem dokładności informacji wyświetlanych na stronie internetowej. Witryna nie gwarantuje jednak, że opisy produktów lub inna zawartość tej witryny są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów.
Należy pamiętać, że zdjęcia są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą przedstawiać niektóre akcesoria do produktów, które mogą nie być zawarte w standardowym pakiecie sprzedaży.


2) Konto użytkownika

Korzystanie z Witryny lub niektórych jej sekcji wymaga utworzenia konta użytkownika.
Korzystając z tej witryny, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła; użytkownik zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu jego konta lub hasła. Jeśli podejrzewasz, że bezpieczeństwo Twojego konta zostało naruszone, jak najszybciej poinformuj o tym administratora strony.
I-DO SRL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z nieautoryzowanego użycia konta użytkownika.


3) Ceny

Wszystkie opublikowane ceny produktów są podane w euro i nie obejmują żadnych podatków, ceł i opłat obowiązujących w kraju przeznaczenia produktów, które ponosi klient.
I-DO SRL zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów, w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia, przy czym przyjmuje się, że cena pobierana od użytkownika będzie ceną wskazaną na stronie w momencie składania zamówienia i że wszelkie zmiany (w górę lub w dół) po przesłaniu zamówienia nie będą brane pod uwagę, z wyjątkiem podwyżek nałożonych przez prawo w związku z podatkami, cłami i cłami.
I-DO SRL oświadcza, że sprzedaż detaliczna produktów jest prowadzona w San Marino w jego siedzibie, gdzie są one odbierane przez klienta lub jego przedstawiciela, dlatego cena sprzedaży tego produktu zawiera podatek monofazowy i wszelkie inne opłaty podatkowe.


4) Ograniczenia odpowiedzialności

Witryna i firma obsługująca witrynę w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne szkody związane z korzystaniem z tej witryny lub jakiejkolwiek innej witryny z hiperłączami, w tym między innymi za koszty wymiany, przerwy w działalności, utratę danych lub szkody wynikające z korzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym dokumencie.
Wszelkie informacje lub wiadomości podane na tej stronie, w szczególności wszelkie informacje lub wiadomości związane z warunkami zdrowotnymi, leczeniem medycznym i / lub profilaktycznym, lekami, patologiami lub zaburzeniami, są przedstawiane wyłącznie jako wskazówka i informacje ogólne oraz wyłącznie w celu poprowadzenia użytkownika do prawidłowego i świadomego wyboru.
Produkty są regularnie importowane do Republiki San Marino, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami, a w stosownych przypadkach z Dyrektywą EWG 93/42 w sprawie wyrobów medycznych.
Sprzedawane produkty są przeznaczone dla odbiorców na całym świecie. Językiem urzędowym Republiki San Marino jest język włoski. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za import towarów zgodnie z krajowymi przepisami każdego kraju zamieszkania klienta końcowego lub użytkownika produktu.

Informacje na tej stronie są wierną reprodukcją tego, co zostało przekazane przez dostawców/dystrybutorów produktu i nie powinny w żaden sposób zastępować bezpośredniej relacji między pracownikiem służby zdrowia a pacjentem; I-DO SRL podaje na swoich kartach danych technicznych oficjalne dane dostępne na stronach producentów i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ich treść lub dokładność.
W związku z tym klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z produktów i ich użytkowanie.

I-DO SRL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności w charakterystykach podanych na etykietach poszczególnych produktów, nawet jeśli są one związane z nieprawidłowym tłumaczeniem z języka ojczystego kraju produkcji towarów.
W przypadku produktów technologicznych bateria, która je zasila, nie jest objęta prawnie wymaganą gwarancją, ponieważ jest bardzo podatna na zużycie podczas użytkowania.
Niniejsza strona nie stanowi porady medycznej i w żaden sposób nie zastępuje porady lekarza prowadzącego leczenie.

Osoby cierpiące na dolegliwości zdrowotne powinny skonsultować się z lekarzem przed zakupem i/lub używaniem i/lub przyjmowaniem produktów zakupionych na stronie. W tym celu obowiązkiem klienta jest dokładne sprawdzenie etykiety zakupionych produktów (jeśli jest wskazana przez producenta) pod kątem możliwej obecności alergenów i zweryfikowanie ich zgodności z warunkami zdrowotnymi.


5) Prawo do odstąpienia od umowy

Obecne przepisy zapewniają konsumentom prawo do odstąpienia od umów lub propozycji umownych, gwarantując im prawo do zwrotu zakupionego produktu i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do zapieczętowanych towarów, których nie można zwrócić ze względów higienicznych lub ochrony zdrowia, które zostały otwarte po dostawie.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów, tj:
-w przypadku braku oryginalnego opakowania
-w przypadku braku komponentów produktu (akcesoria, kable, instrukcje obsługi itp.)
-w przypadku długotrwałego użytkowania niezgodnego z wyżej wymienioną obsługą

5.1 Warunki zwrotu kosztów

Klient ma 15 (piętnaście) dni na odstąpienie od umowy, licząc od dnia otrzymania towaru. Aby uzyskać zwrot pieniędzy, Klient musi skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem assistenza@bodypharm.eu z tematem “Żądanie zwrotu”, a w treści wiadomości e-mail podać dane osobowe wprowadzone w momencie zakupu oraz numer IBAN, na który ma otrzymać zwrot pieniędzy.
Następnie kupujący odeśle zakupiony produkt do siedziby firmy na własny koszt.

Koszty wysyłki ponosi kupujący. Klient zapewni, że produkty są nowe i w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.
Wszystkie produkty, które nie spełniają naszych warunków zwrotu, nie zostaną zwrócone.
Zwroty są dokonywane wyłącznie za pomocą przelewu bankowego lub metody płatności użytej w momencie zakupu, co następuje w ciągu 5 dni od otrzymania kwoty.


6) Uszkodzone lub niedziałające produkty

W przypadku otrzymania uszkodzonych towarów, klient musi zgłosić problem najpóźniej w ciągu 15 dni, wysyłając wiadomość e-mail na adres assistenza@bodypharm.eu, podając “uszkodzone artykuły” w temacie wiadomości e-mail.
W przypadku otrzymania uszkodzonego przedmiotu należy zachować oryginalne pudełko i opakowanie, starając się odpowiednio sfotografować uszkodzone przedmioty.
Jeśli kurier odbierze uszkodzoną paczkę, klient musi podpisać zastrzeżenie lub odmówić przyjęcia paczki, powiadamiając assistenza@bodypharm.eu o problemie.

Jeśli zostanie potwierdzone, że produkt został uszkodzony podczas wysyłki, koszt zwrotu produktu do sklepu ponosi sklep.


7) Obowiązki kupującego

Kupujący, akceptując warunki sprzedaży, zobowiązuje się do
– zapłacić za pośrednictwem jednej z usług płatniczych wskazanych przez operatora;
– być dostępnym, zgodnie z warunkami kuriera, aby otrzymać zamówione produkty w zamierzony sposób;
– nie przedstawiać fałszywych opinii i fałszywych doświadczeń związanych z korzystaniem z produktów, zarówno na stronie operatora, jak i na stronach osób trzecich, które nie są bezpośrednio obsługiwane przez firmę.

W szczególności przypominamy, że w przypadku nieotrzymania towarów wysłanych za pobraniem, I-DO SRL będzie uprawniona do dochodzenia roszczeń od klienta, który nie wywiązał się z umowy, w celu odzyskania kosztów poniesionych w związku z nieudaną wysyłką.


8) Dowód zakupu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedaż wysyłkowa nie podlega obowiązkowi wystawienia faktury lub paragonu.
We wszystkich przypadkach, w których wymagany jest dowód zakupu (np. w przypadku wymiany gwarancyjnej), należy zachować kupon kuriera.


9) Sposoby wycofania produktu

Składając zamówienie, klient upoważnia naszych kurierów do odbioru produktu z naszych magazynów w jego imieniu i na jego rzecz, a w przypadku płatności za pobraniem, do przekazania pieniędzy kurierowi.
Klient oświadcza, że wyraźnie poinstruował L.P. lub wybranego przez niego kuriera, aby zajął się transportem w jego imieniu i odebrał w jego imieniu, w siedzibie w San Marino, zamówione i zakupione przez niego produkty.
Opłaty transportowe są naliczane zgodnie z wartością towarów w koszyku w momencie potwierdzenia, a następnie są wskazywane przed dokonaniem płatności.