Aby uzyskać informacje na temat gromadzonych danych osobowych, celów ich gromadzenia oraz stron, którym dane są udostępniane, należy skontaktować się z Administratorem.


Administrator danych

Global Euro Service LLC
16192 Coastal Highway
Lewes, Delaware, 19958

Adres e-mail posiadacza: bodypharmex@gmail.com


Rodzaje gromadzonych danych

Wśród Danych Osobowych gromadzonych w tej witrynie, niezależnie lub za pośrednictwem stron trzecich, znajdują się: imię, nazwisko, numer telefonu, adres, województwo, adres e-mail, kod pocztowy, miasto, pliki cookie i Dane dotyczące użytkowania.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w odpowiednich sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w określonych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed zebraniem danych.
Dane osobowe mogą być dobrowolnie przekazywane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych Użytkownika, automatycznie gromadzone podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej.
O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez tę witrynę są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik odmówi ich przekazania, świadczenie Usługi przez niniejszą witrynę może być niemożliwe. W przypadkach, w których niniejsza witryna wskazuje określone Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez żadnych konsekwencji dla dostępności Usługi lub jej działania.
Użytkownicy mający wątpliwości co do tego, które Dane są obowiązkowe, proszeni są o kontakt z Administratorem.
Ewentualne korzystanie z plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez tę witrynę lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę witrynę, o ile nie określono inaczej, ma na celu świadczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz dalszych celów opisanych w tym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli jest dostępna.

Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej witryny i gwarantuje, że ma prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.


Metoda i miejsce przetwarzania danych

Tryby leczenia

Administrator podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.
Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi komputerowych i/lub telematycznych, przy użyciu metod organizacyjnych i logiki ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach inne podmioty zaangażowane w organizację tej witryny (administratorzy administracyjni, handlowi, marketingowi, prawni, administratorzy systemów) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) również wyznaczone, w razie potrzeby, jako podmioty przetwarzające dane przez Administratora Danych mogą mieć dostęp do Danych. Aktualną listę podmiotów przetwarzających dane można zawsze uzyskać od administratora danych.

Podstawa prawna przetwarzania

Administrator przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Zawsze jednak można poprosić Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdej operacji przetwarzania, a w szczególności o określenie, czy przetwarzanie jest oparte na prawie, wymagane przez umowę lub niezbędne do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w siedzibie Administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z właścicielem.
Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do kraju innego niż kraj, w którym znajduje się Użytkownik. W celu uzyskania dalszych informacji na temat tego, gdzie odbywa się przetwarzanie, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o podstawie prawnej przekazywania Danych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej na mocy międzynarodowego prawa publicznego lub składającej się z dwóch lub więcej krajów, takich jak ONZ, a także o środkach bezpieczeństwa podjętych przez Administratora Danych w celu ochrony Danych.

Jeśli dojdzie do jednego z opisanych powyżej transferów, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu lub zażądać informacji od Administratora, kontaktując się z nim pod danymi kontaktowymi podanymi na początku.

Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez okres wymagany do celów, dla których zostały zgromadzone. Dlatego:

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator może przechowywać Dane Osobowe dłużej do momentu cofnięcia takiej zgody. Ponadto Administrator może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres zgodnie z obowiązkiem prawnym lub nakazem organu.

Po upływie okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po upływie tego okresu nie można już korzystać z prawa dostępu, anulowania, sprostowania i prawa do przenoszenia danych.

Odniesienia prawne

Niniejsza polityka prywatności została opracowana na podstawie wielu przepisów prawnych, w tym art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679.

O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności odnosi się wyłącznie do tej witryny.


Cele przetwarzania danych

Dane Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia Usług, a także w następujących celach: Kontakt z Użytkownikiem, Komentowanie treści, Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, Zarządzanie płatnościami, Remarketing i targetowanie behawioralne, Statystyki i Reklama.

Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania i Danych Osobowych istotnych dla każdego celu, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.


Więcej informacji na temat danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych w postępowaniu sądowym lub na etapie przygotowawczym takiego postępowania w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu z tej witryny lub powiązanych Usług przez Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie władz publicznych.

Na żądanie Użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza witryna może dostarczyć Użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących określonych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych osobowych.

Do celów operacyjnych i konserwacyjnych niniejsza witryna i wszelkie wykorzystywane przez nią usługi stron trzecich mogą gromadzić dzienniki systemowe, tj. pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika.

O dalsze informacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych można zwrócić się do Administratora Danych w dowolnym momencie, korzystając z danych kontaktowych.

Gromadzone Dane Osobowe są wykorzystywane do świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub do sprzedaży produktów, w tym płatności i ewentualnej dostawy. Dane osobowe gromadzone w celu sfinalizowania płatności mogą dotyczyć karty kredytowej, rachunku bieżącego używanego do przelewu lub innych dostarczonych instrumentów płatniczych. Dane dotyczące płatności gromadzone przez tę witrynę zależą od używanego systemu płatności.

Ta strona nie obsługuje żądań “Do Not Track”.
Aby dowiedzieć się, czy używane usługi stron trzecich je obsługują, użytkownik jest proszony o zapoznanie się z ich odpowiednimi politykami prywatności.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, nawet w połączeniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej witryny (w tym przez aplikacje stron trzecich zintegrowane z tą witryną), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkownika, który łączy się z tą witryną, adresy notacji URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda użyta do przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (powodzenie, błąd itp.), kraj pochodzenia, charakterystyka przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne konotacje czasowe wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły trasy podążanej przez użytkownika.) kraj pochodzenia, charakterystykę przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne konotacje czasowe wizyty (np. długość czasu spędzonego na każdej stronie) oraz szczegóły trasy przebytej w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności przeglądanych stron, parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym Użytkownika.

Osoba fizyczna korzystająca z tej witryny, która, o ile nie określono inaczej, jest Podmiotem danych.

Osoba fizyczna, której dotyczą Dane osobowe.

Osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji publicznej i każdy inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny organ, który indywidualnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte instrumenty, w tym środki bezpieczeństwa związane z działaniem i korzystaniem z tej witryny. Administratorem danych, o ile nie określono inaczej, jest właściciel tej witryny.

Sprzęt lub oprogramowanie, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkowników.

Usługa świadczona przez tę witrynę zgodnie z definicją w odpowiednich warunkach (jeśli istnieją) na tej stronie/w aplikacji.

O ile nie określono inaczej, wszelkie odniesienia do Unii Europejskiej w niniejszym dokumencie uznaje się za obejmujące wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Niewielka część danych przechowywanych na urządzeniu użytkownika.


Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą korzystać z określonych praw w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Administratora Danych.

W szczególności Użytkownik ma prawo do:

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Użytkownicy są informowani, że jeśli ich dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Administrator przetwarza dane do celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z praw

W celu skorzystania ze swoich praw Użytkownicy mogą kierować wnioski na dane kontaktowe Administratora wskazane w niniejszym dokumencie. Wnioski są składane bezpłatnie i rozpatrywane przez Posiadacza tak szybko, jak to możliwe, w każdym razie w ciągu jednego miesiąca.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, informując o tym Użytkowników na tej stronie i, jeśli to możliwe, na tej stronie, a także, jeśli jest to technicznie i prawnie wykonalne, wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem jednego z danych kontaktowych przechowywanych przez Administratora danych. W związku z tym prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej na dole.

Jeżeli zmiany dotyczą przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, Administrator w razie potrzeby ponownie zbierze zgodę Użytkownika.