Voor informatie over uw verzamelde persoonsgegevens, de doeleinden en de onderwerpen waarmee de gegevens worden gedeeld, kunt u contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke.


Gegevensbeheerder:

Global Euro Service LLC
16192 Coastal Highway
Lewes, Delaware, 19958

E-mailadres van eigenaar: bodypharmex@gmail.com


Soorten gegevens verzameld

Onder de Persoonsgegevens die door deze site, onafhankelijk of door middel van derden, worden verzameld, bevinden zich: naam, achternaam, telefoonnummer, adres, provincie, e-mail, postcode, woonplaats, Cookies en Gebruiksgegevens.

Volledige details over elk type gegevens dat wordt verzameld, vindt u in de speciale secties van dit privacybeleid of via specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze site.
Tenzij anders vermeld, zijn alle gegevens die door deze site worden gevraagd verplicht. Indien de Gebruiker weigert deze mee te delen, kan het voor deze site onmogelijk zijn om de Dienst te verlenen. In gevallen waarin deze site bepaalde Gegevens als optioneel aanduidt, staat het Gebruikers vrij om dergelijke Gegevens niet mee te delen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de Dienst of de werking ervan.
Gebruikers die twijfelen over welke gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd om contact op te nemen met de eigenaar.
Elk gebruik van cookies – of andere trackingtools – door deze site of door de eigenaren van services van derden die door deze site worden gebruikt, is, tenzij anders aangegeven, bedoeld om de door de gebruiker gevraagde service te leveren, naast de verdere doeleinden die in dit document worden beschreven en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonsgegevens van derden die via deze site zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en garandeert het recht te hebben om deze te communiceren of te verspreiden, waardoor de Eigenaar wordt vrijgesteld van enige aansprakelijkheid jegens derden.


Wijze en plaats van verwerking van de verzamelde gegevens

Verwerkingsmethoden:

De Verwerkingsverantwoordelijke neemt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.
De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van IT- en / of telematicatools, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houdt met de aangegeven doeleinden. Naast de gegevensbeheerder kunnen in sommige gevallen andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van deze site (administratief, commercieel, marketing, juridisch, systeembeheerders) of externe personen (zoals leveranciers van technische diensten van derden, postkoeriers) toegang tot de gegevens (hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, ook door de gegevensbeheerder zijn aangesteld als gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van Beheerders kan altijd worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker als een van de volgende voorwaarden bestaat:

In ieder geval is het altijd mogelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen om de concrete rechtsgrond van elke behandeling te verduidelijken en in het bijzonder om te specificeren of de behandeling gebaseerd is op de wet, voorzien is in een contract of noodzakelijk is om een contract te sluiten.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Verwerkingsverantwoordelijke en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar.
De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden overgedragen naar een ander land dan dat waarin de Gebruiker zich bevindt. Voor meer informatie over de plaats van verwerking kan de Gebruiker verwijzen naar de sectie met betrekking tot de details over de verwerking van Persoonsgegevens.

De Gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de rechtsgrond voor de doorgifte van Gegevens buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiekrecht of bestaande uit twee of meer landen, zoals de VN, evenals over de veiligheid maatregelen genomen door de gegevensbeheerder om de gegevens te beschermen.

Als een van de hierboven beschreven overdrachten plaatsvindt, kan de gebruiker de respectieve secties van dit document raadplegen of informatie opvragen bij de gegevensbeheerder door contact met hem op te nemen via de gegevens die aan het begin zijn aangegeven.

Bewaartermijn

De gegevens worden verwerkt en bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Daarom:

Wanneer de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, kan de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens langer bewaren totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Verder kan de Verwerkingsverantwoordelijke verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren in overeenstemming met een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit.

Aan het einde van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kan aan het einde van deze termijn het recht op inzage, opzegging, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet meer worden uitgeoefend.

Juridische referenties

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van meerdere wetgevende systemen, waaronder artikelen. 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.

Tenzij anders vermeld, is deze privacyverklaring uitsluitend van toepassing op deze site.


Doel van de verwerking van de verzamelde gegevens

De Gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te verlenen en voor de volgende doeleinden: Contact opnemen met de Gebruiker, Reageren op inhoud, Contacten beheren en berichten verzenden, Betalingen beheren, Remarketing en gedragstargeting, Statistieken en Advertenties.

Voor meer gedetailleerde informatie over de doeleinden van de verwerking en over de Persoonsgegevens die concreet relevant zijn voor elk doel, kan de Gebruiker de relevante secties van dit document raadplegen.


Meer informatie over Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar worden gebruikt in de rechtbank of in de voorbereidende fasen voor de uiteindelijke vaststelling ervan voor de verdediging tegen misbruik bij het gebruik van deze site of gerelateerde Diensten door de Gebruiker.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar op last van de overheid verplicht kan zijn de Gegevens openbaar te maken.

Op verzoek van de Gebruiker kan deze site, naast de informatie in dit privacybeleid, de Gebruiker aanvullende en contextuele informatie verstrekken over specifieke Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Voor behoeften met betrekking tot bediening en onderhoud kunnen deze site en alle services van derden die door deze site worden gebruikt systeemlogboeken verzamelen, d.w.z. bestanden die de interacties registreren en die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de gebruiker.

Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke met behulp van de contactgegevens.

De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt voor het verlenen van diensten aan de Gebruiker of voor de verkoop van producten, inclusief betaling en eventuele levering. De persoonlijke gegevens die worden verzameld om de betaling te voltooien, kunnen gegevens zijn die betrekking hebben op de creditcard, de zichtrekening die wordt gebruikt voor de overschrijving of andere verstrekte betaalinstrumenten. De betalingsgegevens die door deze site worden verzameld, zijn afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

Deze site ondersteunt geen “Do Not Track”-verzoeken.
Om erachter te komen of de gebruikte diensten van derden deze ondersteunen, wordt de Gebruiker uitgenodigd om het respectieve privacybeleid te raadplegen.

Alle informatie die, direct of indirect, ook in verband met andere informatie, inclusief een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeerbaar of identificeerbaar maakt, vormt persoonsgegevens.

Dit is informatie die automatisch wordt verzameld via deze site (inclusief van toepassingen van derden die in deze site zijn geïntegreerd), waaronder: IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruiker die verbinding maakt met deze site, adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek naar de server door te sturen, de grootte van het als antwoord verkregen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout, enz.) land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de bezoeker worden gebruikt, de verschillende temporele connotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en de details van de reisroute die binnen de Applicatie wordt gevolgd, met name de volgorde van de geraadpleegde pagina’s , de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.

De persoon die gebruik maakt van deze site die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de belanghebbende.

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, individueel of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte instrumenten vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze site . Tenzij anders vermeld, is de gegevensbeheerder de eigenaar van deze site.

De hardware- of softwaretool waarmee de Persoonsgegevens van Gebruikers worden verzameld en verwerkt.

De service die door deze site wordt geleverd zoals gedefinieerd in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) op deze site / applicatie.

Tenzij anders aangegeven, is elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document bedoeld om te worden uitgebreid tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Klein stukje gegevens opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.


Rechten van de gebruiker

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de Gegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

In het bijzonder heeft de Gebruiker het recht om:

Details over het recht om bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke is verleend of om een gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke na te streven, hebben Gebruikers het recht om zich te verzetten tegen de verwerking om redenen die verband houden met hun specifieke situatie.

Gebruikers worden eraan herinnerd dat, indien hun Gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij zich zonder opgaaf van redenen tegen de verwerking kunnen verzetten. Om erachter te komen of de gegevensbeheerder gegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunnen gebruikers de respectieve secties van dit document raadplegen.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen?

Om de rechten van de Gebruiker uit te oefenen, kunnen Gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de Eigenaar die in dit document worden vermeld. Verzoeken worden kosteloos ingediend en door Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, verwerkt.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door gebruikers op deze pagina en, indien mogelijk, op deze site te informeren en, indien technisch en juridisch haalbaar, door een kennisgeving aan gebruikers te sturen via een van de extremen.contactnummer in het bezit van de Verwerkingsverantwoordelijke. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan vermeld.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op behandelingen waarvan de rechtsgrond toestemming is, zal de Verwerkingsverantwoordelijke indien nodig opnieuw de toestemming van de Gebruiker verzamelen.