Ha tájékoztatást szeretne kapni az Ön által gyűjtött személyes adatokról, azok gyűjtésének céljairól és azokról a felekről, akikkel az adatokat megosztják, kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz.


Adatkezelő

Global Euro Service LLC
16192 Coastal Highway
Lewes, Delaware, 19958

A tulajdonos e-mail címe: bodypharmex@gmail.com


Az összegyűjtött adatok típusai

A weboldalon önállóan vagy harmadik fél által gyűjtött Személyes adatok közé tartoznak a következők: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, cím, tartomány, e-mail cím, irányítószám, város, cookie és Felhasználási adatok.

Az összegyűjtött adatok minden egyes típusára vonatkozó részletes információk a jelen adatvédelmi szabályzat erre a célra szolgáló szakaszaiban vagy az adatgyűjtés előtt megjelenő külön tájékoztató szövegekben találhatók.
A személyes adatokat a Felhasználó szabadon megadhatja, vagy a Felhasználói adatok esetében a weboldal használata során automatikusan összegyűjtött adatokról van szó.
Eltérő rendelkezés hiányában az oldal által kért valamennyi adat kötelező. Ha a Felhasználó megtagadja ezek közlését, előfordulhat, hogy ez az oldal nem tudja biztosítani a Szolgáltatást. Amennyiben ez a weboldal bizonyos adatokat opcionálisnak jelöl meg, a Felhasználók szabadon tartózkodhatnak az ilyen adatok közlésétől, anélkül, hogy ez bármilyen következménnyel járna a Szolgáltatás elérhetőségére vagy működésére nézve.
Azokat a felhasználókat, akiknek kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy mely adatok kötelezőek, kérjük, forduljanak az Adatkezelőhöz.
A cookie-k – vagy más nyomkövető eszközök – esetleges használata a jelen webhely vagy a jelen webhely által használt harmadik fél szolgáltatások tulajdonosai által, hacsak másképp nincs meghatározva, a Felhasználó által kért szolgáltatás nyújtásának célját szolgálja, a jelen dokumentumban és a Cookie szabályzatban (ha van ilyen) leírt további célokon túlmenően.

A Felhasználó felelősséget vállal a harmadik felek ezen az oldalon keresztül megszerzett, közzétett vagy megosztott személyes adataiért, és garantálja, hogy jogosult azok közlésére vagy terjesztésére, felmentve a Tulajdonost a harmadik felekkel szembeni felelősség alól.


Az adatfeldolgozás módja és helye

Kezelési módok

Az Adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz a Személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, módosítás vagy megsemmisítés megakadályozása érdekében.
A feldolgozás számítógépes és/vagy telematikai eszközökkel történik, a megadott célokhoz szigorúan kapcsolódó szervezési módszerekkel és logikával. Az Adatkezelőn kívül bizonyos esetekben az Adatkezelő által szükség esetén adatfeldolgozóként kijelölt egyéb, a honlap szervezésében részt vevő személyek (adminisztratív, értékesítési, marketing, jogi, rendszergazdák) vagy külső személyek (például harmadik fél technikai szolgáltatók, postai futárok, tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek, kommunikációs ügynökségek) is hozzáférhetnek az adatokhoz. Az adatfeldolgozók naprakész listája bármikor kérhető az Adatkezelőtől.

A feldolgozás jogalapja

Az Adatkezelő akkor kezeli a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ugyanakkor mindig lehetőség van arra, hogy az adatkezelőtől kérje az egyes adatkezelések konkrét jogalapjának tisztázását, és különösen azt, hogy az adatkezelés jogszabályon alapul-e, szerződés írja-e elő, vagy szerződés megkötéséhez szükséges-e.

Helyszín

Az adatok kezelése az Adatkezelő telephelyén és bármely más olyan helyen történik, ahol az adatkezelésben részt vevő felek tartózkodnak. További információért forduljon a tulajdonoshoz.
A Felhasználó személyes adatai a Felhasználó tartózkodási helyétől eltérő országba továbbíthatók. A Felhasználó további információkat kaphat arról, hogy hol történik a feldolgozás, a Személyes adatok feldolgozásának részletei című szakaszban.

A Felhasználónak joga van tájékoztatást kapni az adatok Európai Unión kívüli, illetve nemzetközi közjogi vagy két vagy több országból álló nemzetközi szervezet, például az ENSZ részére történő továbbításának jogalapjáról, valamint az Adatkezelő által az adatok védelme érdekében hozott biztonsági intézkedésekről.

Amennyiben az imént leírt adattovábbítások valamelyikére sor kerül, a Felhasználó hivatkozhat a jelen dokumentum megfelelő szakaszaira, vagy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, ha kapcsolatba lép vele az elején megadott elérhetőségeken.

Konzerválási időszak

Az adatok feldolgozása és tárolása az adatgyűjtés céljainak megfelelő ideig történik. Ezért:

Ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig hosszabb ideig tárolhatja. Ezen túlmenően az Adatkezelő jogi kötelezettség vagy hatósági rendelkezés alapján hosszabb ideig is köteles lehet a Személyes adatokat megőrizni.

A megőrzési időszak végén a személyes adatok törlésre kerülnek. Ezért ezen időszak lejártával a hozzáférés, a törlés, a helyesbítés és az adathordozhatóság joga már nem gyakorolható.

Jogi hivatkozások

Ez az adatvédelmi szabályzat több jogszabály, köztük az (EU) 2016/679 rendelet 13. és 14. cikke alapján készült.

Eltérő rendelkezés hiányában ez az adatvédelmi szabályzat kizárólag erre az oldalra vonatkozik.


Az adatfeldolgozás céljai

A Felhasználói adatokat azért gyűjtjük, hogy a Tulajdonos biztosítani tudja a Szolgáltatásait, valamint a következő célokra: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval, tartalomhoz fűzött hozzászólás, kapcsolatok kezelése és üzenetek küldése, fizetések kezelése, remarketing és viselkedésalapú célzás, statisztikák és reklámok.

Az adatkezelés céljairól és az egyes célok szempontjából konkrétan releváns személyes adatokról további részletes információkat a Felhasználó a jelen dokumentum vonatkozó szakaszaiban talál.


További információk a személyes adatokról

A Felhasználó személyes adatait az Adatkezelő jogi eljárásokban vagy azok előkészítő szakaszában felhasználhatja a jelen weboldal vagy a kapcsolódó szolgáltatások Felhasználó általi használatával kapcsolatos visszaélésekkel szembeni védelem érdekében.
A Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy az Adatkezelő hatósági utasításra kötelezhető az adatok kiadására.

A Felhasználó kérésére a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt információkon túlmenően ez a weboldal további és összefüggő információkat nyújthat a Felhasználónak az egyes Szolgáltatásokkal, illetve a Személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.

Működési és karbantartási célokból ez az oldal és az általa használt harmadik féltől származó szolgáltatások rendszernaplókat, azaz interakciókat rögzítő fájlokat gyűjthetnek, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak, például a Felhasználó IP-címét.

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban bármikor további információ kérhető az Adatkezelőtől a megadott elérhetőségeken.

Az összegyűjtött személyes adatokat a Felhasználónak nyújtott szolgáltatások nyújtására vagy termékek értékesítésére használják fel, beleértve a fizetést és az esetleges szállítást is. A fizetés véglegesítéséhez gyűjtött személyes adatok lehetnek a hitelkártyára, az átutaláshoz használt folyószámlára vagy más megadott fizetési eszközökre vonatkozó személyes adatok. Az oldal által gyűjtött fizetési adatok az alkalmazott fizetési rendszertől függnek.

Ez az oldal nem támogatja a “Ne kövessenek nyomon” kéréseket.
Annak megállapításához, hogy az igénybe vett harmadik féltől származó szolgáltatások támogatják-e ezeket, a Felhasználónak fel kell keresnie a vonatkozó adatvédelmi irányelveket.

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely közvetlenül vagy közvetve, akár más információval együtt, beleértve a személyi azonosító számot is, azonosíthatóvá vagy azonosíthatóvá tesz egy természetes személyt.

Ezek a webhelyen keresztül automatikusan gyűjtött információk (beleértve a webhelybe integrált, harmadik féltől származó alkalmazásokat is), beleértve a következőket: a webhelyhez csatlakozó Felhasználó által használt számítógépek IP-címei vagy domainnevei, az URI (Uniform Resource Identifier) jelölés címei, a kérés időpontja, a kérés szerverre történő továbbításának módja, a válaszként kapott fájl mérete, a szerver válaszának állapotát jelző számkód (sikeres, hibás stb.), a származási ország, a látogató által használt böngésző és operációs rendszer jellemzői, a látogatás különböző időbeli vonatkozásai (pl. az egyes oldalakon töltött idő) és a Felhasználó által követett útvonal részletei.), a származási ország, a látogató által használt böngésző és operációs rendszer jellemzői, a látogatás különböző időbeli vonatkozásai (pl. az egyes oldalakon eltöltött idő hossza) és az alkalmazáson belül követett útvonal részletei, különös tekintettel a megtekintett oldalak sorrendjére, az operációs rendszerre és a felhasználó informatikai környezetére vonatkozó paraméterekre.

A honlapot használó személy, aki – eltérő rendelkezés hiányában – az Érintett.

Az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak.

Az a természetes személy, jogi személy, közigazgatási szerv és bármely más szervezet, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint.

Az a természetes vagy jogi személy, hatóság, szolgálat vagy egyéb szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit, valamint az elfogadott eszközöket, beleértve a honlap működésével és használatával kapcsolatos biztonsági intézkedéseket. Az Adatkezelő, hacsak másképp nincs meghatározva, a jelen webhely tulajdonosa.

Az a hardver- vagy szoftvereszköz, amellyel a Felhasználók személyes adatait gyűjtik és feldolgozzák.

A jelen webhely által nyújtott szolgáltatás, ahogyan azt a jelen webhelyen/alkalmazáson található vonatkozó feltételek (ha vannak ilyenek) meghatározzák.

Eltérő rendelkezés hiányában az Európai Unióra való hivatkozás e dokumentumban úgy tekintendő, hogy az Európai Unió valamennyi jelenlegi tagállamára és az Európai Gazdasági Térségre is kiterjed.

A felhasználó eszközén tárolt adatok kis része.


Felhasználói jogok

A felhasználók gyakorolhatnak bizonyos jogokat az Adatkezelő által kezelt adatokkal kapcsolatban.

A Felhasználónak joga van különösen a következőkhöz:

A tiltakozási joggal kapcsolatos részletek

Amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekből, az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása vagy az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében kerül sor, a Felhasználóknak jogukban áll tiltakozni az adatkezelés ellen a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból.

A felhasználók tájékoztatást kapnak arról, hogy amennyiben adataik feldolgozása közvetlen marketing célokra történik, indoklás nélkül tiltakozhatnak a feldolgozás ellen. Annak megállapításához, hogy az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés céljából kezel-e adatokat, a Felhasználók a jelen dokumentum megfelelő szakaszaiban tájékozódhatnak.

Hogyan gyakorolhatja jogait

Jogaik gyakorlása érdekében a Felhasználók az Adatkezelőnek a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeire küldhetik meg kérelmüket. A kérelmeket ingyenesen nyújtják be, és a birtokos a lehető leggyorsabban, de mindenképpen egy hónapon belül feldolgozza azokat.

Az adatvédelmi szabályzat módosításai

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot bármikor módosítsa, és erről a Felhasználókat ezen az oldalon és lehetőség szerint ezen a honlapon tájékoztassa, valamint – amennyiben ez technikailag és jogilag lehetséges – az Adatkezelő által megadott elérhetőségek valamelyikén keresztül értesítést küldjön a Felhasználóknak. Ezért kérjük, hogy rendszeresen tekintse meg ezt az oldalt, az utolsó módosítás alján feltüntetett dátumra hivatkozva.

Ha a változások olyan adatkezelést érintenek, amelynek jogalapja a hozzájárulás, az Adatkezelő szükség esetén újra begyűjti a Felhasználó hozzájárulását.