Jos haluat tietoja kerätyistä henkilötiedoistasi, niiden keruun tarkoituksista ja osapuolista, joiden kanssa tietoja jaetaan, ota yhteyttä rekisterinpitäjään.


Rekisterinpitäjä

Global Euro Service LLC
16192 Coastal Highway 16192 Coastal Highway
Lewes, Delaware, 19958

Haltijan sähköpostiosoite: bodypharmex@gmail.com


Kerätyt tietotyypit

Tällä sivustolla joko itsenäisesti tai kolmansien osapuolten kautta kerättyjä henkilötietoja ovat muun muassa: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, osoite, maakunta, sähköpostiosoite, postinumero, kaupunki, evästeet ja käyttötiedot.

Täydelliset tiedot kustakin kerättävästä tietotyypistä annetaan tämän tietosuojakäytännön omissa kohdissa tai ennen tietojen keräämistä näkyvissä olevissa erityistiedotteissa.
Käyttäjä voi antaa henkilötietoja vapaasti tai, jos kyseessä ovat käyttäjätiedot, ne voidaan kerätä automaattisesti tämän verkkosivuston käytön aikana.
Ellei toisin mainita, kaikki tällä sivustolla pyydetyt tiedot ovat pakollisia. Jos Käyttäjä kieltäytyy ilmoittamasta niitä, tämä sivusto voi olla mahdotonta tarjota Palvelua. Tapauksissa, joissa tällä sivustolla ilmoitetaan, että tietyt tiedot ovat vapaaehtoisia, Käyttäjät voivat vapaasti olla ilmoittamatta kyseisiä tietoja ilman, että tämä vaikuttaa millään tavalla Palvelun saatavuuteen tai sen toimintaan.
Käyttäjiä, jotka ovat epävarmoja siitä, mitkä tiedot ovat pakollisia, kehotetaan ottamaan yhteyttä rekisterinpitäjään.
Tämän sivuston tai tämän sivuston käyttämien kolmannen osapuolen palveluiden omistajien mahdollisesti käyttämien evästeiden – tai muiden seurantatyökalujen – tarkoituksena on tarjota Käyttäjän pyytämä palvelu, ellei toisin mainita, tässä asiakirjassa ja evästekäytännössä, jos sellainen on saatavilla, kuvattujen muiden tarkoitusten lisäksi.

Käyttäjä ottaa vastuun kolmansien osapuolten henkilötiedoista, jotka hän on saanut, julkaissut tai jakanut tämän sivuston kautta, ja vakuuttaa, että hänellä on oikeus välittää tai levittää niitä, ja vapauttaa omistajan kaikesta vastuusta kolmansia osapuolia kohtaan.


Tietojenkäsittelymenetelmä ja -paikka

Hoitotavat

Rekisterinpitäjä toteuttaa asianmukaiset turvatoimet estääkseen henkilötietojen luvattoman käytön, luovuttamisen, muuttamisen tai tuhoamisen.
Käsittely tapahtuu tietokone- ja/tai telemaattisten välineiden avulla, ja sen organisointimenetelmät ja logiikka liittyvät tiukasti ilmoitettuihin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjän lisäksi joissakin tapauksissa pääsy tietoihin voi olla myös muilla tämän sivuston järjestämiseen osallistuvilla henkilöillä (hallinto-, myynti-, markkinointi-, lakiasiain- ja järjestelmäylläpitäjät) tai ulkopuolisilla henkilöillä (kuten kolmannen osapuolen teknisten palveluiden tarjoajat, postilähetit, isännöintipalvelujen tarjoajat, tietotekniikkayritykset, viestintätoimistot), jotka rekisterinpitäjä on tarvittaessa nimittänyt tietojen käsittelijöiksi. Päivitetyn luettelon henkilötietojen käsittelijöistä voi aina pyytää rekisterinpitäjältä.

Käsittelyn oikeusperusta

Rekisterinpitäjä käsittelee Käyttäjää koskevia henkilötietoja, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Rekisterinpitäjältä on kuitenkin aina mahdollista pyytää selvitystä kunkin käsittelytoimen konkreettisesta oikeusperustasta ja erityisesti siitä, perustuuko käsittely lakiin, edellyttääkö sopimus sitä tai onko se tarpeen sopimuksen tekemistä varten.

Paikka

Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän tiloissa ja missä tahansa muussa paikassa, jossa käsittelyyn osallistuvat osapuolet sijaitsevat. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä omistajaan.
Käyttäjän henkilötiedot voidaan siirtää muuhun maahan kuin siihen, jossa käyttäjä sijaitsee. Saadakseen lisätietoja siitä, missä käsittely tapahtuu, Käyttäjä voi tutustua henkilötietojen käsittelyä koskevia yksityiskohtia käsittelevään osioon.

Käyttäjällä on oikeus saada tietoa siitä, millä oikeusperustalla tiedot siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle tai kansainväliselle julkisoikeudelliselle tai kahden tai useamman maan muodostamalle kansainväliselle järjestölle, kuten YK:lle, sekä rekisterinpitäjän toteuttamista turvatoimista tietojen suojaamiseksi.

Jos jokin edellä kuvatuista siirroista tapahtuu, Käyttäjä voi tutustua tämän asiakirjan vastaaviin kohtiin tai pyytää tietoja rekisterinpitäjältä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään alussa annettujen yhteystietojen kautta.

Varastointiaika

Tietoja käsitellään ja säilytetään niiden tarkoitusten edellyttämä aika, joita varten ne on kerätty. Siksi:

Jos käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, rekisterinpitäjä voi säilyttää henkilötietoja pidempään, kunnes suostumus peruutetaan. Lisäksi rekisterinpitäjä voi olla velvollinen säilyttämään henkilötietoja pidempään lakisääteisen velvoitteen tai viranomaisen määräyksestä.

Säilytysajan päätyttyä henkilötiedot poistetaan. Näin ollen tämän ajanjakson päätyttyä ei voi enää käyttää oikeutta saada tietoja, peruuttaa niitä, oikaista niitä tai siirtää ne muualle.

Oikeudelliset viitteet

Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu useiden säädösten perusteella, mukaan lukien asetuksen (EU) 2016/679 13 ja 14 artikla.

Ellei toisin mainita, tämä tietosuojakäytäntö koskee yksinomaan tätä sivustoa.


Tietojenkäsittelyn tarkoitukset

Käyttäjätietoja kerätään, jotta Omistaja voi tarjota palvelujaan, sekä seuraaviin tarkoituksiin: yhteydenotto käyttäjään, sisällön kommentointi, yhteyksien hallinta ja viestien lähettäminen, maksujen hallinta, uudelleenmarkkinointi ja käyttäytymiseen perustuva kohdentaminen, tilastot ja mainonta.

Käyttäjä voi tutustua tämän asiakirjan asianomaisiin osiin saadakseen yksityiskohtaisempia tietoja käsittelyn tarkoituksista ja kunkin tarkoituksen kannalta konkreettisista henkilötiedoista.


Lisätietoja henkilötiedoista

Rekisterinpitäjä voi käyttää Käyttäjän henkilötietoja oikeudellisissa menettelyissä tai niiden valmisteluvaiheissa puolustautuakseen väärinkäytöksiltä, joita Käyttäjä on tehnyt tämän sivuston tai siihen liittyvien Palvelujen käytön yhteydessä.
Käyttäjä ilmoittaa olevansa tietoinen siitä, että rekisterinpitäjä voi olla velvollinen luovuttamaan tietoja viranomaisten määräyksestä.

Käyttäjän pyynnöstä tämä sivusto voi antaa Käyttäjälle tämän tietosuojakäytännön sisältämien tietojen lisäksi lisä- ja asiayhteyteen liittyvää tietoa tietyistä palveluista tai henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

Tämä sivusto ja sen käyttämät kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä käyttö- ja ylläpitotarkoituksiin järjestelmälokeja eli tiedostoja, jotka tallentavat vuorovaikutusta ja jotka voivat sisältää myös henkilötietoja, kuten käyttäjän IP-osoitteen.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voi milloin tahansa pyytää rekisterinpitäjältä yhteystietoja käyttäen.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään palvelujen tarjoamiseen käyttäjälle tai tuotteiden myyntiin, mukaan lukien maksaminen ja mahdollinen toimitus. Maksun suorittamiseksi kerätyt henkilötiedot voivat liittyä luottokorttiin, tilisiirtoon käytettyyn käyttötiliin tai muihin maksuvälineisiin. Tämän sivuston keräämät maksutiedot riippuvat käytetystä maksujärjestelmästä.

Tämä sivusto ei tue Do Not Track -pyyntöjä.
Jos käyttäjä haluaa tietää, tukevatko hänen käyttämänsä kolmannen osapuolen palvelut niitä, häntä pyydetään tutustumaan niiden tietosuojakäytäntöihin.

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka suoraan tai välillisesti, myös yhdessä muiden tietojen kanssa, mukaan lukien henkilötunnus, tekevät luonnollisesta henkilöstä tunnistetun tai tunnistettavissa olevan.

Kyseessä ovat tämän sivuston kautta automaattisesti kerätyt tiedot (mukaan lukien tähän sivustoon integroitujen kolmansien osapuolten sovellusten keräämät tiedot), mukaan lukien: IP-osoitteet tai verkkotunnukset tietokoneista, joita käyttäjä käyttää, kun hän on yhteydessä tähän sivustoon, URI (Uniform Resource Identifier) -nimitysosoitteet, pyynnön ajankohta, menetelmä, jota käytetään pyynnön välittämiseen palvelimelle, vastauksena saadun tiedoston koko, palvelimen vastauksen tilaa osoittava numerokoodi (onnistunut, virhe jne.), alkuperämaa, kävijän käyttämän selaimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuudet, vierailun erilaiset ajalliset merkinnät (esim. kullakin sivulla vietetty aika) ja käyttäjän noudattaman reitin yksityiskohdat.) alkuperämaa, kävijän käyttämän selaimen ja käyttöjärjestelmän ominaisuudet, vierailun eri ajalliset merkitykset (esim. kullakin sivulla vietetty aika) ja sovelluksessa noudatetun reitin yksityiskohdat, erityisesti sivujen katselujärjestys, käyttöjärjestelmään liittyvät parametrit ja käyttäjän tietotekninen ympäristö.

Tätä sivustoa käyttävä henkilö, joka on rekisteröity, ellei toisin mainita.

Luonnollinen henkilö, jota henkilötiedot koskevat.

Luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, julkishallinto ja mikä tahansa muu taho, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

Luonnollinen tai oikeushenkilö, viranomainen, yksikkö tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot sekä käytetyt välineet, mukaan lukien tämän sivuston toimintaan ja käyttöön liittyvät turvatoimet. Rekisterinpitäjä on tämän sivuston omistaja, ellei toisin mainita.

Laitteisto tai ohjelmistotyökalu, jolla Käyttäjien henkilötietoja kerätään ja käsitellään.

Tämän sivuston tarjoama palvelu, joka on määritelty tämän sivuston/sovelluksen asiaa koskevissa ehdoissa (jos sellaisia on).

Ellei toisin mainita, tässä asiakirjassa olevien viittausten Euroopan unioniin katsotaan kattavan kaikki Euroopan unionin nykyiset jäsenvaltiot ja Euroopan talousalueen.

Pieni osa käyttäjän laitteeseen tallennetuista tiedoista.


Käyttäjän oikeudet

Käyttäjät voivat käyttää tiettyjä rekisterinpitäjän käsittelemiin tietoihin liittyviä oikeuksia.

Käyttäjällä on erityisesti oikeus:

Yksityiskohtaiset tiedot vastustamisoikeudesta

Jos henkilötietoja käsitellään yleisen edun vuoksi, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi, käyttäjillä on oikeus vastustaa käsittelyä omaan erityistilanteeseensa liittyvin perustein.

Käyttäjille ilmoitetaan, että jos heidän tietojaan käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, he voivat vastustaa käsittelyä ilman perusteluja. Saadakseen selville, käsitteleekö rekisterinpitäjä tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, Käyttäjät voivat tutustua tämän asiakirjan vastaaviin osiin.

Miten oikeuksia käytetään

Käyttäjän oikeuksien käyttämiseksi käyttäjät voivat osoittaa pyynnön rekisterinpitäjän tässä asiakirjassa ilmoitettuihin yhteystietoihin. Pyynnöt jätetään maksutta, ja rekisterinpitäjä käsittelee ne mahdollisimman nopeasti, joka tapauksessa kuukauden kuluessa.

Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa ilmoittamalla siitä käyttäjille tällä sivulla ja mahdollisuuksien mukaan tällä sivustolla sekä, jos se on teknisesti ja oikeudellisesti mahdollista, lähettämällä käyttäjille ilmoituksen jollakin rekisterinpitäjän hallussa olevista yhteystiedoista. Tutustu siis säännöllisesti tähän sivuun ja katso sivun alareunaan merkittyä viimeisintä muutospäivää.

Jos muutokset vaikuttavat käsittelyyn, jonka oikeusperusteena on suostumus, rekisterinpitäjä kerää tarvittaessa Käyttäjän suostumuksen uudelleen.