Για πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται, τους σκοπούς και τα υποκείμενα με τα οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.


Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Global Euro Service LLC
16192 Coastal Highway
Lewes, Delaware, 19958

Email επικοινωνίας κατόχου: bodypharmex@gmail.com


Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος, από μόνος του ή μέσω τρίτων, υπάρχουν: όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, επαρχία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, cookies και δεδομένα χρήσης.

Πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε τύπο δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στις ειδικές ενότητες αυτής της πολιτικής απορρήτου ή μέσω συγκεκριμένων κειμένων πληροφοριών που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή των δεδομένων.
Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, στην περίπτωση των Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δεδομένα που ζητούνται από αυτόν τον ιστότοπο είναι υποχρεωτικά. Εάν ο Χρήστης αρνηθεί να τα κοινοποιήσει, ενδέχεται να είναι αδύνατο για αυτόν τον ιστότοπο να παρέχει την Υπηρεσία. Σε περιπτώσεις όπου αυτός ο ιστότοπος υποδεικνύει ορισμένα Δεδομένα ως προαιρετικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να απέχουν από την κοινοποίηση τέτοιων Δεδομένων, χωρίς αυτό να έχει καμία συνέπεια στη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας ή στη λειτουργία της.
Οι χρήστες που έχουν αμφιβολίες σχετικά με το ποια Δεδομένα είναι υποχρεωτικά, ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον Κάτοχο.
Οποιαδήποτε χρήση cookies – ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης – από αυτόν τον ιστότοπο ή από τους ιδιοκτήτες υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, προορίζεται για την παροχή της Υπηρεσίας που ζητήθηκε από τον Χρήστη, εκτός από τους πρόσθετους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο και στην Πολιτική cookie, εάν υπάρχει.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τα Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που λαμβάνονται, δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται μέσω αυτού του ιστότοπου και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα να τα επικοινωνήσει ή να τα διαδώσει, απαλλάσσοντας τον Κάτοχο από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι τρίτων.


Μέθοδοι και τόπος επεξεργασίας των συλλεγόμενων δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή καταστροφής Προσωπικών Δεδομένων.
Η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη χρήση μηχανογραφικών ή/και τηλεματικών εργαλείων, με οργανωτικές μεθόδους και με λογική αυστηρά σχετική με τους αναφερόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε άλλα μέρη που εμπλέκονται στην οργάνωση αυτού του ιστότοπου (διοικητικά, εμπορικά, μάρκετινγκ, νομικά, διαχειριστές συστήματος) ή εξωτερικά υποκείμενα (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, ταχυδρομικοί ταχυμεταφορείς, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνίας) που διορίζονται επίσης, εάν είναι απαραίτητο, ως Επεξεργαστές Δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων. Ο ενημερωμένος κατάλογος επεξεργαστών δεδομένων μπορεί πάντα να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με τον Χρήστη εάν υπάρχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ωστόσο, είναι πάντοτε δυνατό να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να διευκρινίσει τη συγκεκριμένη νομική βάση κάθε θεραπείας και ιδίως να διευκρινίσει εάν η επεξεργασία βασίζεται στο νόμο, προβλέπεται από σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.

Τόπος

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στην επιχειρησιακή έδρα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο Χρήστης. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο επεξεργασίας, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα σχετικά με τις λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση της μεταφοράς Δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό δημοσίου διεθνούς δικαίου ή που αποτελείται από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, καθώς και σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που υιοθετεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων για την προστασία των Δεδομένων.

Εάν πραγματοποιηθεί μία από τις μεταφορές που περιγράφονται παραπάνω, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου ή να ζητήσει πληροφορίες από τον Ιδιοκτήτη επικοινωνώντας μαζί του στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή.

Περίοδος διατήρησης

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Επομένως:

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση αυτή. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με μια νομική υποχρέωση ή με εντολή μιας αρχής.

Στο τέλος της περιόδου διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν. Ως εκ τούτου, στο τέλος αυτής της περιόδου, το δικαίωμα πρόσβασης, ακύρωσης, διόρθωσης και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δεν μπορούν πλέον να ασκηθούν.

Νομικές αναφορές

Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου καταρτίζεται βάσει πολλαπλών νομοθετικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων. 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει αποκλειστικά για αυτόν τον ιστότοπο.


Σκοποί επεξεργασίας των συλλεγόμενων δεδομένων

Τα Δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη συλλέγονται για να επιτρέψουν στον Κάτοχο να παρέχει τις Υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Επικοινωνία με τον Χρήστη, Σχολιασμός περιεχομένου, Διαχείριση επαφών και αποστολή μηνυμάτων, Διαχείριση πληρωμών, Επαναληπτικό μάρκετινγκ και στόχευση συμπεριφοράς, Analytics και Διαφήμιση.

Για να λάβετε περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας και τα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται συγκεκριμένα για κάθε σκοπό, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Ιδιοκτήτη στο δικαστήριο ή στα προπαρασκευαστικά στάδια για την πιθανή καθιέρωσή του για την υπεράσπιση κατά της κατάχρησης κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή των σχετικών Υπηρεσιών από τον Χρήστη.
Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο Ιδιοκτήτης μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα Δεδομένα με εντολή των δημόσιων αρχών.

Κατόπιν αιτήματος του Χρήστη, εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, αυτός ο ιστότοπος μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Για ανάγκες που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση, αυτός ο ιστότοπος και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτόν ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία καταγραφής συστήματος, δηλαδή αρχεία που καταγράφουν αλληλεπιδράσεις και που ενδέχεται επίσης να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP του Χρήστη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορούν να ζητηθούν ανά πάσα στιγμή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών στον Χρήστη ή για την πώληση προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και της πιθανής παράδοσης. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για την ολοκλήρωση της πληρωμής μπορεί να είναι εκείνα που σχετίζονται με την πιστωτική κάρτα, τον τρεχούμενο λογαριασμό που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ή άλλα μέσα πληρωμής που παρέχονται. Τα Δεδομένα Πληρωμών που συλλέγονται από αυτόν τον ιστότοπο εξαρτώνται από το σύστημα πληρωμών που χρησιμοποιείται.

Αυτός ο ιστότοπος δεν υποστηρίζει αιτήματα “Χωρίς παρακολούθηση”.
Για να μάθετε εάν οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται τις υποστηρίζουν, ο Χρήστης καλείται να συμβουλευτεί τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου.

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που, άμεσα ή έμμεσα, επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης, καθιστά ένα φυσικό πρόσωπο ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο.

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα μέσω αυτού του ιστότοπου (επίσης από εφαρμογές τρίτων που είναι ενσωματωμένες σε αυτόν τον ιστότοπο), συμπεριλαμβανομένων: των διευθύνσεων IP ή των ονομάτων τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τον Χρήστη που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο, των διευθύνσεων σε σημειογραφία URI (Uniform Resource Identifier), της ώρας του αιτήματος, της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την προώθηση του αιτήματος στον διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που αποκτήθηκε ως απάντηση, τον αριθμητικό κωδικό που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από τον διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κ.λπ.), τη χώρα προέλευσης, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, τις διάφορες χρονικές συνδηλώσεις της επίσκεψης (για παράδειγμα το χρόνο που δαπανάται σε κάθε σελίδα) και τις λεπτομέρειες του δρομολογίου που ακολουθείται εντός της Εφαρμογής, με ιδιαίτερη αναφορά στην ακολουθία των σελίδων των οποίων ζητήθηκε η γνώμη, στις παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του Χρήστη.

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο που, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με το υποκείμενο των δεδομένων.

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα Προσωπικά Δεδομένα.

Το φυσικό πρόσωπο, το νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση και κάθε άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και τα εργαλεία που υιοθετούνται, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο Ιδιοκτήτης αυτού του ιστότοπου.

Το εργαλείο υλικού ή λογισμικού μέσω του οποίου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών.

Η Υπηρεσία που παρέχεται από αυτόν τον ιστότοπο όπως ορίζεται στους σχετικούς όρους (εάν υπάρχουν) σε αυτόν τον ιστότοπο / εφαρμογή.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιέχεται στο παρόν έγγραφο προορίζεται να επεκταθεί σε όλα τα σημερινά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Μικρό μέρος των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή του Χρήστη.


Δικαιώματα χρήστη

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα Δεδομένα που επεξεργάζεται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων.

Ειδικότερα, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα:

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης

Όταν τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία προς το δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιων εξουσιών που έχουν ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ή για την επιδίωξη έννομου συμφέροντος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους.

Οι χρήστες ενημερώνονται ότι, εάν τα Δεδομένα τους υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία χωρίς να παρέχουν κανένα λόγο. Για να μάθετε εάν ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για να ασκήσουν τα Δικαιώματα του Χρήστη, οι Χρήστες μπορούν να κατευθύνουν ένα αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας του Ιδιοκτήτη που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο. Τα αιτήματα υποβάλλονται δωρεάν και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων το συντομότερο δυνατό, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τους Χρήστες σε αυτήν τη σελίδα και, ει δυνατόν, σε αυτόν τον ιστότοπο και, εάν είναι τεχνικά και νομικά εφικτό, στέλνοντας μια ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω ενός από τα στοιχεία επικοινωνίας που κατέχει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων. Ως εκ τούτου, συμβουλευτείτε τακτικά αυτή τη σελίδα, αναφερόμενοι στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναφέρεται στο κάτω μέρος.

Εάν οι αλλαγές επηρεάσουν θεραπείες των οποίων η νομική βάση είναι η συγκατάθεση, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα συλλέξει ξανά τη συγκατάθεση του Χρήστη, εάν είναι απαραίτητο.