For at få oplysninger om dine indsamlede personlige data, de formål, de indsamles til, og de parter, som dataene deles med, bedes du kontakte den dataansvarlige.


Dataansvarlig

Global Euro Service LLC
16192 Coastal Highway
Lewes, Delaware, 19958

Indehaverens e-mail-adresse: bodypharmex@gmail.com


Typer af indsamlede data

Blandt de personlige data, der indsamles af dette websted, enten uafhængigt eller gennem tredjeparter, er: fornavn, efternavn, telefonnummer, adresse, provins, e-mail, postnummer, by, cookie og brugsdata.

Fuldstændige oplysninger om hver type data, der indsamles, er angivet i de dedikerede afsnit i denne privatlivspolitik eller ved hjælp af specifikke informationstekster, der vises før indsamlingen af data.
Personlige data kan gives frit af brugeren eller, i tilfælde af brugerdata, indsamles automatisk under brugen af denne hjemmeside.
Medmindre andet er angivet, er alle data, der anmodes om på dette websted, obligatoriske. Hvis brugeren nægter at kommunikere dem, kan det være umuligt for dette websted at levere tjenesten. I tilfælde, hvor dette websted angiver visse data som valgfri, kan brugerne frit afstå fra at kommunikere sådanne data, uden at dette har nogen konsekvens for tilgængeligheden af tjenesten eller dens drift.
Brugere, der er i tvivl om, hvilke data der er obligatoriske, opfordres til at kontakte den dataansvarlige.
Den mulige brug af cookies – eller andre sporingsværktøjer – af dette websted eller af ejerne af tredjepartstjenester, der bruges af dette websted, medmindre andet er angivet, har til formål at levere den tjeneste, som brugeren anmoder om, ud over de yderligere formål, der er beskrevet i dette dokument og i cookiepolitikken, hvis den er tilgængelig.

Brugeren påtager sig ansvaret for tredjeparters personlige data, der er indhentet, offentliggjort eller delt via dette websted, og garanterer, at han/hun har ret til at kommunikere eller formidle dem, hvilket fritager ejeren for ethvert ansvar over for tredjeparter.


Metode og placering af databehandling

Behandlingsmetoder

Den dataansvarlige træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring eller destruktion af personoplysninger.
Behandlingen udføres ved hjælp af computer- og/eller telematiske værktøjer, med organisatoriske metoder og logik, der er strengt relateret til de angivne formål. Ud over den dataansvarlige kan andre personer, der er involveret i organiseringen af dette websted (administration, salg, marketing, jura, systemadministratorer) eller eksterne personer (såsom tredjeparts tekniske tjenesteudbydere, postkurerer, hostingudbydere, it-virksomheder, kommunikationsbureauer), der om nødvendigt også er udpeget som databehandlere af den dataansvarlige, i nogle tilfælde have adgang til dataene. Den opdaterede liste over databehandlere kan altid rekvireres hos den dataansvarlige.

Retsgrundlag for behandling

Den dataansvarlige behandler personoplysninger vedrørende brugeren, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

Det er dog altid muligt at bede den dataansvarlige om at præcisere det konkrete juridiske grundlag for hver behandlingsoperation og især at specificere, om behandlingen er baseret på lov, påkrævet af en kontrakt eller nødvendig for at indgå en kontrakt.

Sted

Oplysningerne behandles i den dataansvarliges lokaler og på ethvert andet sted, hvor de parter, der er involveret i behandlingen, befinder sig. For yderligere information, kontakt venligst ejeren.
Brugerens personlige data kan overføres til et andet land end det land, hvor brugeren befinder sig. For at få yderligere oplysninger om, hvor behandlingen finder sted, kan brugeren henvise til afsnittet om detaljer om behandling af personoplysninger.

Brugeren har ret til at få oplysninger om retsgrundlaget for overførsel af data uden for EU eller til en international organisation under offentlig international lov eller bestående af to eller flere lande, såsom FN, samt om de sikkerhedsforanstaltninger, der træffes af den dataansvarlige for at beskytte dataene.

Hvis en af de netop beskrevne overførsler finder sted, kan brugeren henvise til de respektive afsnit i dette dokument eller anmode om oplysninger fra den dataansvarlige ved at kontakte ham på de kontaktoplysninger, der er angivet i starten.

Konserveringsperiode

Data behandles og opbevares i det tidsrum, der kræves til de formål, hvortil de blev indsamlet. Det er derfor:

Når behandlingen er baseret på brugerens samtykke, kan den dataansvarlige opbevare personoplysningerne længere, indtil et sådant samtykke tilbagekaldes. Derudover kan den dataansvarlige være forpligtet til at opbevare personoplysninger i en længere periode i overensstemmelse med en juridisk forpligtelse eller efter ordre fra en myndighed.

Ved udløbet af opbevaringsperioden vil personoplysningerne blive slettet. Efter udløbet af denne periode kan retten til adgang, annullering, berigtigelse og retten til dataportabilitet derfor ikke længere udøves.

Juridiske referencer

Denne privatlivspolitik er udarbejdet på grundlag af flere lovbestemmelser, herunder artikel 13 og 14 i forordning (EU) 2016/679.

Medmindre andet er angivet, vedrører denne privatlivspolitik udelukkende dette websted.


Formål med databehandling

Brugerdata indsamles for at gøre det muligt for ejeren at levere sine tjenester samt til følgende formål: Kontakt til brugeren, kommentering af indhold, administration af kontakter og afsendelse af meddelelser, administration af betalinger, remarketing og adfærdsmæssig målretning, statistik og reklame.

For at få yderligere detaljerede oplysninger om formålene med behandlingen og de persondata, der konkret er relevante for hvert formål, kan brugeren henvise til de relevante afsnit i dette dokument.


Yderligere oplysninger om personlige data

Brugerens personlige data kan bruges af den dataansvarlige i retssager eller i de forberedende faser af sådanne sager for at forsvare sig mod misbrug i brugerens brug af dette websted eller relaterede tjenester.
Brugeren erklærer, at han/hun er klar over, at den dataansvarlige kan være forpligtet til at videregive dataene efter ordre fra offentlige myndigheder.

På brugerens anmodning kan dette websted, ud over oplysningerne i denne privatlivspolitik, give brugeren yderligere og kontekstuelle oplysninger om specifikke tjenester eller indsamling og behandling af personoplysninger.

Til drifts- og vedligeholdelsesformål kan dette websted og alle tredjepartstjenester, der bruges af det, indsamle systemlogfiler, dvs. filer, der registrerer interaktioner, og som også kan indeholde personlige data, såsom brugerens IP-adresse.

Yderligere oplysninger i forbindelse med behandlingen af personoplysninger kan til enhver tid rekvireres fra den dataansvarlige ved hjælp af kontaktoplysningerne.

De indsamlede personoplysninger bruges til at levere tjenester til brugeren eller til salg af produkter, herunder betaling og eventuel levering. De persondata, der indsamles for at afslutte betalingen, kan være dem, der vedrører kreditkortet, den løbende konto, der bruges til overførslen, eller andre betalingsinstrumenter, der stilles til rådighed. De betalingsdata, der indsamles af dette websted, afhænger af det anvendte betalingssystem.

Dette websted understøtter ikke ‘Do Not Track’-anmodninger.
For at finde ud af, om de anvendte tredjepartstjenester understøtter dem, opfordres brugeren til at konsultere deres respektive privatlivspolitikker.

Personoplysninger er alle oplysninger, der direkte eller indirekte, selv i forbindelse med andre oplysninger, herunder et personligt identifikationsnummer, gør en fysisk person identificeret eller identificerbar.

Dette er de oplysninger, der indsamles automatisk via dette websted (herunder af tredjepartsprogrammer, der er integreret i dette websted), herunder: IP-adresser eller domænenavne på de computere, der bruges af brugeren, der opretter forbindelse til dette websted, URI-notationsadresser (Uniform Resource Identifier), tidspunktet for anmodningen, den metode, der bruges til at videresende anmodningen til serveren, størrelsen på den fil, der opnås som svar, den numeriske kode, der angiver status for serversvaret (vellykket, fejl osv.), oprindelseslandet, egenskaberne ved den browser og det operativsystem, der bruges af den besøgende, de forskellige tidsmæssige konnotationer af besøget (f.eks. tid brugt på hver side) og detaljer om den rejseplan, der følges af brugeren.), oprindelsesland, karakteristika for den browser og det operativsystem, der anvendes af den besøgende, de forskellige tidsmæssige konnotationer af besøget (f.eks. den tid, der bruges på hver side) og detaljerne i den rute, der følges i applikationen, med særlig henvisning til rækkefølgen af de sider, der konsulteres, parametrene vedrørende operativsystemet og brugerens IT-miljø.

Den person, der bruger dette websted, og som, medmindre andet er angivet, er den registrerede.

Den fysiske person, som personoplysningerne henviser til.

Den fysiske person, juridiske enhed, offentlige administration og enhver anden enhed, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, som beskrevet i denne privatlivspolitik.

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, tjeneste eller andet organ, der individuelt eller i fællesskab med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandlingen af personoplysninger og de vedtagne instrumenter, herunder sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med driften og brugen af dette websted. Den dataansvarlige er, medmindre andet er angivet, ejeren af dette websted.

Det hardware- eller softwareværktøj, hvormed brugernes personlige data indsamles og behandles.

Den service, der leveres af dette websted som defineret i de relevante vilkår (hvis nogen) på dette websted / applikation.

Medmindre andet er angivet, skal enhver henvisning til Den Europæiske Union i dette dokument anses for at omfatte alle nuværende medlemslande i Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

En lille del af de data, der er gemt på brugerens enhed.


Brugerrettigheder

Brugere kan udøve visse rettigheder med hensyn til de data, der behandles af den dataansvarlige.

I særdeleshed har brugeren ret til:

Detaljer om retten til at gøre indsigelse

Hvis personoplysninger behandles i offentlighedens interesse, som led i udøvelsen af offentlig myndighed, som den dataansvarlige har fået overdraget, eller for at forfølge en legitim interesse hos den dataansvarlige, har brugerne ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde, der vedrører deres særlige situation.

Brugerne informeres om, at hvis deres data behandles til direkte markedsføringsformål, kan de gøre indsigelse mod behandlingen uden at angive nogen grund. For at finde ud af, om den dataansvarlige behandler data til direkte markedsføringsformål, kan brugerne henvise til de respektive afsnit i dette dokument.

Sådan udøver du dine rettigheder

For at udøve brugerens rettigheder kan brugeren sende en anmodning til den dataansvarliges kontaktoplysninger, der er angivet i dette dokument. Anmodninger indgives gratis og behandles af indehaveren så hurtigt som muligt, under alle omstændigheder inden for en måned.

Ændringer til denne privatlivspolitik

Den dataansvarlige forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik til enhver tid ved at informere brugerne på denne side og, hvis det er muligt, på dette websted, samt, hvis det er teknisk og juridisk muligt, ved at sende en meddelelse til brugerne via en af de kontaktoplysninger, som den dataansvarlige har. Læs derfor denne side med jævne mellemrum med henvisning til datoen for den seneste ændring, der er angivet nederst.

Hvis ændringerne påvirker behandling, hvis retsgrundlag er samtykke, vil den dataansvarlige om nødvendigt indhente brugerens samtykke igen.